main-story-image
ރީޖަނަލް ކޮމާންޑަރ ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށްފި

18 މާރިޗު 2024

ސައުތު ސެންޓަރ ޕޮލިސް ރީޖަނަލް ކޮމާންޑަރ ޗީފް ސްޕްރިންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު އަޒުހާނު މިއަދު ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ... [ތަފްޞީލް]

04 މާރިޗު 2024
28 ފެބްރުވަރީ 2024
27 ފެބްރުވަރީ 2024
26 ފެބްރުވަރީ 2024
ޢާންމު އިޢުލާނުތައް
ފޮޓޯ ގެލެރީ
ކަލަންޑަރ