main-story-image
މާލޭގެ މުވައްސަސާތަކާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން މާލެއަށް ދަތުރެއް ކުރައްވައިފި

11 ފެބުރުވަރީ 2019 (ހޯމަ)

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރުޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ... [ތަފްޞީލް]

28 ޖަނަވަރީ 2019
24 ޖަނަވަރީ 2019
17 ޖަނަވަރީ 2019